Súťaž o vstupenky


Chcete vybrať  2x vstupenku do zóny public Priehyba a oficiálnu čiapku podujatia? . 🥳

Ako na to?
👉 Odpovedzte našom instagrame do komentára súťažného príspevku na otázku
👉 označte osobu s kým by ste v prípade výhry prišli
👉 a povedzte všetkým známym, aby vám držali palce
👉 Výhercu vyžrebujeme už v piatok ráno

Súťažný príspevok nájdeš tu ⇒
Vlog so správnou odpoveďou nájdeš tu ⇒


Podmienky súťaže - „Vyhraj dva vstupy na AUDI FIS SKI WORLD CUP JASNÁ 2024“

1. Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže - „Vyhraj dva vstupy na AUDI FIS SKI WORLD CUP JASNÁ 2024“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len „Organizátor“). Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora, propagácia a budovanie imidžu spoločnosti Organizátora na sociálnych sieťach. Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu 18.01.2024 dovŕšila vek 18 rokov a ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

3. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 18.01.2024 do 19.01.2024 vrátane.

4. Pravidlá Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže splní podmienky nasledovne: v čase trvania Súťaže zverejní v komentároch na Instagram Ski World Cup Jasná - @skiworldcupjasna - pod súťažným príspevkom komentár so správnou odpoveďou, kto vyhral výzvu medzi Tiborom a Andreasom v epizóde vlogu „Tibor na sveťáku v Jasnej - Žampovci a Horalky“, a označí ďalšiu osobu v rovnakom komentári.

Účastník môže súťaž zdieľať, ale zdieľanie bez splnenia vyššie uvedených podmienok nie je dôvodom na zaradenie Účastníka do Súťaže.

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky účasti v Súťaži.

5. Výhry v Súťaži

Výhercom súťaže sa môže stať iba jedna osoba, ktorá splní podmienky uvedené v časti 4. Pravidlá súťaže. Výherca sa vyžrebuje dňa 19.01.2024 náhodným generátorom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí v čase trvania Súťaže splnili podmienky účasti v Súťaži. V súťaži je určená jedna (1) cena pre jedného výhercu.

Výhrou sú dva vstupy na dva vstupy na AUDI FIS SKI WORLD CUP JASNÁ 2024 plus 1x čiapka Svetového pohára v lyžovaní Jasná v unisex veľkosti.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výherca súťaže bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy na Instagrame z profilu Ski World Cup Jasná - @skiworldcupjasna v deň určenia výhercu Súťaže. Výhra bude odovzdaná výhercovi Organizátorom osobne podľa dohody výhercu a Organizátora.

V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu jedného (1) dňa po vyhodnotení Súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, tak Organizátor súťaže vyžrebuje iného Účastníka, ktorý splnil podmienky účasti v Súťaži.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.

7. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

8. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka č. 62/L, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s Nariadením (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR“) a so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníka na nasledovné účely organizácie súťaže s týmito cieľmi: 1. v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa s cieľom zaslania a doručenia výhry Účastníkovi; na právnom základe oprávneného záujmu a zmluvy, ktorej dotknutá osoba vystupuje ako zmluvná strana.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania - účasti v Súťaži, žrebovania o výhry v rámci Súťaže, avšak maximálne po dobu 1 roka od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely vyhodnotenia, informovania Účastníka o výhre a doručenia výhry Účastníkovi v rámci Súťaže a informovania verejnosti o výhercovi.

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov je k dispozícii v Zásadách spracúvania osobných údajov zverejnených na webovom sídle Tatry mountain resorts, a.s..

9. Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na webovej stránke Organizátora www.worldcupjasna.sk

Pravidlá sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V Demänovskej doline, dňa 18.01.2024